Kalmar Tetris - Kalmar puzzle

We are celebrating our new Kalmar reachstacker, and expansion of our fleet on MCC.